Preisliste für EXPO-Tickets

 

Phasen

Vorverkauf I

Vorverkauf II Vorverkauf III Während der EXPO
Typen 27.03.-30.06.2009 01.07.-31.12.2009 01.01.-30.04.2010 01.05.-31.10.2010
Hochsaison
Tages-Ticket
CNY 170 CNY 180 CNY 190 CNY 200
Hochsaison
Sonder-Ticket
- - CNY 110 CNY 120
Normaler Tag
Tages-Ticket
CNY 130 CNY 140 CNY 150 CNY 160
Normaler Tag
Sonder-Ticket
- - CNY 90 CNY 100
3-Tage-Ticket - - CNY 400 CNY 400
7-Tage-Ticket - - CNY 900 CNY 900
Abend-Ticket - - - CNY 90
Gruppen-Ticket
Studenten-Gruppen